Sugning av luftvägar

Förberedelser

Val av sugkateter

Vid val av grovlek på sugkateter ska sugkateterns ytterdiameter vara maximalt 50% av endotrakealtubens innerdiameter. Sugkateterns grovlek anges i Fr (french) och 1 Fr motsvarar 0,33 mm. Följande tabell kan användas vid uträkning av storlek på sugkateter.

Endotrachealtub/trakealkanyl
Nummer
Sugkateter
Nummer
6 10 Fr
7 12 Fr
8 12 eller 14 Fr
9 14 Fr

Vid sugning i näsan ska en så tunn sugkateter som möjligt användas. Vid sugning av munhåla kan dock en grövre kateter användas.

Sugning av nedre luftvägar kan ske med rak och böjd sugkateter. Sugkatetern förs ner utan sugkraft trakealkanylens längd, som mest 1 cm nedanför trakealtubens eller trakealkanylens spets. Sätt på sugeffekten, håll sugkatetern mellan tumme och pekfinger. Sug rent med roterande rörelser samtidigt som katetern förs uppåt. Då får man rent på trakealkanylens insida på ett effektivt sätt. Uppmana gärna personen att hosta på vägen upp.

En sugkateter som har en liten böj vid spetsen bör användas om behov finns att ofta suga nedanför kanylspetsen, till exempel om personen är förlamad och inte kan hosta. Det minskar irritation av slemhinnan när man kommer nedanför kanylspetsen eftersom kateterspetsen inte går direkt mot slemhinnan. Genom att rotera en böjd sugkateter mellan tumme och pekfinger i samband med sugning sugs sekretet som sitter nedanför kanylspetsen upp på ett effektivt sätt. Den sugkatetern minskar risken för att katetern fastnar eller går ut i en eventuell fenestrering.

Det finns extra långa sugkatetrar till storvuxna patienter eller där det krävs sugning långt ned i luftvägarna som görs efter läkarordination.

Använd om möjligt en sugkateter med både distala och laterala hål. Om ett hål blockeras fungerar de andra som avlastning och minimerar då risken för vävnadsskador.

Utrustning

Detta behövs  Observera
Sugkateter Val av sugkateter, rak eller böjd, se ovan.
Sugslangar med sugreglage,
kopplingsstycke till slangar 
Hantera sugslangen aseptiskt.
Sugslangen ska ha ett reglerbart sugreglage.
Byt sugslang 1-2 gånger/dygn 
Sugflaska  Byt sugflaska 1-2 gånger/dygn och vid behov.
Använd helst sugflaska med engångssugpåse.
Annars: rengör och desinfektera flaskan och suglocket i disk- eller spoldesinfektor.
I hemmet diskas flaskan för hand med en separat borste därefter diskas den om möjligt i diskmaskin.
Filtret i suglocket byts enligt lokala anvisningar.
Bägare eller sugkopp Använd bägare eller sugkopp med kranvatten för att spola igenom
sugslangen efter avslutad sugning.
Sugkoppen fylls med vatten som byts efter varje sugomgång.
Koppen märks med datum och byts varje dag. 
Gummispatel  Använd spatel försiktigt när det är svårt att inspektera eller nå svalget, till exempel om patienten biter ihop tänderna. 
Handskar,
skyddsförkläde/plastförkläde
Använd alltid handskar och skyddsförkläde.
Kräng handskarna över sugkatetern innan den kastas.
Desinfektera händerna.
Visir, skyddsglasögon, munskydd Använd visir, skyddsglasögon/munskydd vid risk för stänk.
Andningsskydd  Använd andningsskydd om patienten har en luftburen smitta som till exempel lungtuberkulos eller covid-19.

Val av sugkraft

  • Övre luftvägarna - maximalt 10 kPa (=0,10 bar).
  • Nedre luftvägarna - maximalt 20 kPa (=0,20 bar).
  • Vid lättblödande slemhinnor ska sugkraften vara något lägre än rekommenderat.

Koksalt

Det finns inga studier som visar att instillation av koksalt före sugning kan bidra till att öka sekretets löslighet och därmed förbättra sugningen. Instillation av koksalt ska inte användas i samband med sugning i endotrakealtub eller trakealkanyl, förutom vid ett akut stopp (enligt den nya nationella rekommendationen för trakeotomi och trakeostomivård). Vid segt slem och/eller krustabildning kan man tillföra fukt genom att inhalera koksaltlösning (Natriumklorid 9mg/mL) vid behov via nebulisator, 2mL x 4-6.

Eliminering av sekret  

  • Informera om vikten av att alltid använda fukt, värmeväxlare eller talventil för återfuktning och motstånd. 
  • Inhalera koksalt. 
  • Uppmana till djupandning. 
  • Utför lägesändringar. 
  • Dricka alternativt tillföra tillräckligt med vätska. 

PEP/HIPEP och hostmaskin

Vid sjukdomar eller tillstånd med kraftig sekretbildning i luftvägarna kan PEP/HiPEP användas, forcerad utandning mot ett utandningsmotstånd, i kombination med så kallad ”huffing/hostning” för att avlägsna sekretet från luftvägarna. Hostmaskin används vid nedsatt hostkraft och då annan andningsgymnastik inte ger tillräcklig slemevakuering. Den kan ordineras av specialister som ett hjälpmedel från hjälpmedelscentraler.

Oxygenbehandling

En risk vid rensugning av luftvägar är att patienten får hypoxi. Risken är beroende av patientens tillstånd.

Om patienten är i behov av oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning ska detta ske enligt lokala anvisningar.

Dokumentation

Utvärdera och dokumentera observationer av patienten och antalet sugningar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan