Sugning av luftvägar

Förberedelser

Val av sugkateter

Sugkatetrar

Sugkateterns storlek anges i enheten Charrier (Ch) vilket anger omkretsen. 1 Ch motsvarar 0,33 mm. Grovleken på de olika storlekarna har olika färgkoder och finns även i olika längder på 25, 40 och 53 cm. Tippen på sugkatetern finns både som rak och böjd. Vid sugning i luftväg rekommenderas att använda en sugkateter med både distala och laterala hål för att effektivt få bort sekretet och minska risken för fastsugning [4,6].

Böjd sugkateter används fördelaktigt om man vill rikta katetern i en specifik riktning eller förbi ett hinder. En patient som har en fenestrerad trakealkanyl kräver rensugning med en böjd sugkateter för att undvika att sugkatetern går igenom fenestrationen vilket kan orsaka slemhinneskada.

Långa sugkatetrar (53 cm) kan användas till vuxna patienter eller när det krävs sugning långt ned i luftvägarna vilket utförs av läkare.

Sugkatetrar i olika storlekar
Sugkatetrar

Kateterval övre luftväg
Vid sugning i näsan ska en så tunn sugkateter som möjligt användas för att minska obehag och undvika slemhinneskada (Ch 10 eller mindre). Vid sugning av munhåla kan en grövre kateter användas (Ch 12-14).

Kateterval nasal-, endotrakealtub och trakealkanyl
Vid rensugning i tub eller trakealkanyl ska sugkatetern inte uppta mer än halva tubens/trakealkanylens innerdiameter [1,2,5]. På trakealkanyler med innerkanyl beräknas sugkateterns storlek utifrån innerkanylens innerdiameter. Katetern ska vara tillräckligt stor för att effektivt kunna avlägsna sekret men samtidigt tillåta luftflöde runt tub/kanylen för att undvika komplikationer [2].

Följande uträkningsmodell kan användas för att beräkna rätt sugkateterstorlek [2]:

Sugkateter storlek i Fr eller Ch = (tub/trakealkanyl storlek (mm) -2) x 2. Räkneexempel för endotrakealtub storlek 8 blir: (8-2) x 2= 12 Fr eller Ch.

Val av sugtryck

Det är viktigt att alltid kontrollera vilket sugtryck som sugapparaten är inställd på för att undvika komplikationer i samband med rensugning. Rekommenderat sugtryck skiljer sig åt mellan övre och nedre luftväg där vårdpersonalen aktivt måste höja eller sänka trycket innan proceduren påbörjas.

De flesta sugapparater på vårdinrättningar är utrustade med en manometer där trycket kan avläsas genom att knicka sugslangen. Vid kontroll ska sugtrycket kunna uppnå 60 kPa (0,6 bar) och därefter är det viktigt att rätt sugtryck ställs in. Om sugtryck inte uppnås ska felsökning göras då detta indikerar luftläckage någonstans i systemet [6].

Rekommenderade sugtryck:

 • Övre luftvägarna - maximalt 10 kPa (=0,10 bar).
 • Nedre luftvägarna – 26 kPa (=0,26 bar).
 • Vid lättblödande slemhinnor ska sugkraften vara något lägre än rekommenderat.

Utrustning

Tabellen nedan visar utrustning och material som behövs i samband med sugning av luftvägar.

Utrustning och material som behövs vid sugning av luftvägar
Detta behövs  Observera
Sugkateter
 • Val och storlek av sugkateter, rak eller böjd.
Sugslang med sugreglage eller sugslang med Y-kopplingsstycke 
 • Sugslangen ska ha ett reglerbart sugreglage. Om slangen inte är försedd med detta kopplas ett Y-stycke direkt på slangen för att kunna reglera sugtrycket [6].
 • Byt sugslang 1-2 gånger/dygn eller enligt rekommendation vid vård i hemmet.
Sugflaska/påse 
 • Rengör sugflaskan 1-2 gånger/dygn och vid behov. Använd helst sugflaska med engångssugpåse. Annars: rengör och desinfektera flaskan och suglocket i disk- eller spoldesinfektor enligt lokala anvisningar.
 • I hemmet diskas flaskan för hand med en separat borste därefter diskas den om möjligt i diskmaskin. Filtret i suglocket byts enligt lokala anvisningar.
Bägare eller sugkopp
 • Använd bägare eller sugkopp med kranvatten för att spola igenom sugslangen efter varje avslutad sugning.
 • Sugkoppen byts ut eller rengörs och fylls med nytt vatten var 8:e timme [2]. 
Gummispatel (övre luftväg)
 • Använd spatel försiktigt när det är svårt att inspektera eller nå svalget [6]. 
Skyddshandskar,
skyddsförkläde/plastförkläde
 • Använd alltid skyddshandskar och skyddsförkläde. En god handhygien är av stor vikt för att undvika infektioner vid hantering av luftvägen. Desinfektera alltid händerna innan och efter rensugning [2,6,8].
Visir, skyddsglasögon, munskydd
 • Använd visir, skyddsglasögon/munskydd vid risk för stänk och vid känd smitta [2].
Andningsskydd  Använd andningsskydd om patienten har en luftburen smitta som till exempel lungtuberkulos eller covid-19.

Om patienten är i behov av oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning ska detta ske enligt lokala anvisningar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan