Sugning av luftvägar

Observationer och risker

Risk Undvik Åtgärd
Hypoxi För långvarig sugning Överväg oxygenbehandling
Sugning kan irritera
slemhinnan till ökad
slemproduktion.
Överdriven sugning. Bedöm sugbehovet.
Observera patienten och sug
endast vid behov.

Slemhinneskador
- sår
- blödning

Överdriven sugning.
För högt sugtryck.
Fastsugning.
Sugning för långt ner i
bronkerna.
Sugning i näsan.
Kontrollera sugkraften,
sugkateterns längd,
sugreglaget och sugtekniken.
Sug 5-15 sekunder/gång.
Använd sugkateter med böjd
spets vid sugning via
trakealkanyl.
Vagusreflex som kan
utlösa kräkning,
bradycardi och/eller apné.
För högt sugtryck.
Onödig sugning.
Sugning för långt ner
eller under för lång tid.
För grov sugkateter.
Sugkateter som förs
upp och ned utan paus
emellan.
Observera patienten.
Ha oxygen i beredskap.
Kontrollera sugkraften,
sugreglaget och sugtekniken.
"Uttröttad" patient. För långa sugtillfällen.
Hela trakealtubens eller
trakealkanylens lumen
fylld av sugkatetern.
Observera patienten. Sug inte längre än patienten orkar.
Låt patienten återhämta sig
mellan sugningarna.
Anpassa sugkateterns
diameter efter trakealtubens
eller trakealkanylens storlek.
Överväg oxygen i beredskap.
För tjockt/segt slem
Sekretstagnation och
krustabildning.
Uttorkade slemhinnor. Fukta slemhinnorna. Använd fukt/värmeväxlare på
trakealtub/trakealkanyl.
Läkare kan behöva ordinera
inhalationsläkemedel och/eller
Natriumklorid-inhalationer.
Spridning av bakterier från
övre till nedre luftvägarna.
Samma kateter
används till både övre
och nedre luftvägarna.
Använd inte samma
sugkateter för övre och nedre luftvägarna.
Infektioner som förs vidare. Smittspridning.
Skador på slemhinnan
som ökar risken för
infektioner.
Arbeta aseptiskt.
Använd alltid handskar.
Använd god sugteknik.
Ökat intrakraniellt tryck. För långa sugtillfällen.
Slutna sugsystem vid
volymkontrollerad
ventilation av patienter
med förhöjt intrakraniellt
tryck.
Sug 5-10 sekunder/gång, max upp till 15 sekunder
Till toppen av sidan