Sugning av luftvägar

Intuberad eller trakeotomerad patient

Sugning i de nedre luftvägarna innebär sugning i luftstrupe och luftrör, vanligtvis via nasal/oral tub eller via trakealkanyl.

Mät upp sugdjupet på sugkatetern och håll sedan sugkatetern hela tiden vid det önskade maximala sugdjupet. Det bör i allmänhet vara 1 cm nedanför trakealtubens eller trakealkanylens spets.

Patienter med nedsatt hostförmåga har svårt att hosta upp slem (till exempel patienter med muskelsvaghet, höga halsryggskador och sederade patienter inom intensivvården). Dessa kan behöva sugas djupt i trakea/huvudbronker. Behöver en sederad intensivvårdspatient som vårdas i respirator sugas rent djupt ner i luftvägarna bör bronkoskopi vara förstahandsval. Behov av djupa sugningar ska ordineras av läkare.

Tillvägagångssätt

Visir, skyddsglasögon i kombination med munskydd ska användas som stänkskydd. Vid sugning av luftvägar skyddar det då till exempel mot luftvägssekret.

  • Sugkraften ska vara max 20 kPa (=0,20 bar). Om slemhinnorna är lättblödande ställs sugkraften något lägre.
  • Vid användning av trakealkanyl med innerkanyl så sker sugning av luftvägar vanligtvis genom den med undantag av vissa intensivvårdspatienter.
  • Arbeta aseptiskt och behåll renhetsgraden på sugkaterns spets genom att inte vidröra spetsen.
  • För ned sugkatetern utan sugkraft och utan att forcera med kateterspetsen riktad nedåt, i kanylens riktning. 
  • Sätt på sugkraften. För sugkatetern uppåt genom att rotera mellan tumme och pekfinger det minskar risken att katetern suger fast. Används en böjd sugkateter sugs sekretet som sitter nedanför kanylspetsen och insidan av trakealkanylen upp på ett effektivt sätt. Uppmana patienten att hosta om möjligt.
  • Sug under 5-10 sekunder, max 15 sekunder, beroende på hur patienten upplever sugningen.
  • Övervaka patienten och avbryt sugningen om syremättnaden sjunker för mycket. I vissa fall används pulsoximeter.
  • Om sugningen ska upprepas flera gånger vid samma sugtillfälle byts sugkatetern mellan gångerna (gäller inte slutet system). Låt också patienten hämta andan en stund innan du för ned en sugkateter igen.
  • Dra handsken över sugkatetern innan den kastas efter sugningen.
  • Spola igenom sugslangen med kranvatten från sugkoppen.

Läs mer om trakeostomi i Vårdhandbokens text om trakeostomi.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan