Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Fallprevention - Översikt

  Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

 • Teamarbete och ansvar

  För att förebygga fall och fallskador krävs vårdteamets samlade kompetens där patient och närstående ska ingå.

 • Risker och riskfaktorer

  Sjukdomar och olika symtom är de vanligaste riskfaktorerna som man måste ta hänsyn till i det fallförebyggande arbetet. Patienter med ökad risk för att falla kan identifieras utifrån diagnos eller symtom.

 • Fallrädsla och försämrad livskvalitet

  Fall förknippas oftast med höftfrakturer och kan jämföras med stora livshändelser och försämrad livskvalitet. Även rädsla för att falla sänker livskvaliteten. Upp till 70% av dem som fallit nyligen känner rädsla för att ramla igen.

 • När och var inträffar fall

  Det tycks inte vara någon årstidsvariation i hur fallen fördelar sig över året i hemmet och på institution. Om man tittar på hela äldrepopulationen tycks frakturförekomsten vara betydligt högre under vintermånaderna.

 • Riskbedömning

  Som vårdpersonal bör man alltid ställa sig frågan "Finns risk för fall?" och vid redan uppkomna fall "Vad orsakade fallet?". Fall ska alltid betraktas som ett symtom på något, det vill säga ett tecken på förändring hos patienten till dess motsatsen är bevisad.

 • Begränsnings- och skyddsåtgärder

  Tvångs- och begränsningsåtgärder är enligt gällande regelverk inte tillåtet i vården. Undantag finns för nödsituationer. Tvångs- och begränsningsåtgärder handlar om att vidta åtgärder mot personens vilja.

 • Åtgärder primärvård och kommunal hälso- och sjukvård

  Basen i det förebyggande arbetet är flera generella åtgärder avsedda för samtliga patienter på en enhet.

 • Åtgärder på sjukhus

  Basen i det förebyggande arbetet är flera generella åtgärder avsedda för samtliga patienter på en enhet.

 • Åtgärder geriatrik

  Basen i det förebyggande arbetet är flera generella åtgärder avsedda för samtliga patienter på en enhet.

 • Åtgärder i särskilt boende

  Basen i det förebyggande arbetet är flera generella åtgärder avsedda för samtliga patienter på en enhet. Dessa bör alltid kompletteras med individuella åtgärder som grundas på en fallriskutredning för de personer som enligt fallriskvärderingen har visat sig ha förhöjd risk för att falla.

 • Fysisk träning

  Tillgång till fallförebyggande träning är låg i Sverige. Tidigare studier har visat att det kan vara svårt för äldre personer att börja träna. Äldre är inte en homogen grupp utan består av personer med olika önskemål och förutsättningar.

 • Val av produkter

  Det är viktigt att använda rätt produkt till rätt patient och valet bör utgå från en indivuduell riskanalys.

 • Avvikelserapportering

  Kravet på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659) [1].

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om fallprevention.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om fallprevention.

Till toppen av sidan