Fallprevention

När och var inträffar fall

När under året

Det tycks inte vara någon årstidsvariation i hur fallen fördelar sig över året i hemmet och på institution. Varje år i samband med första halkan ses dock en ökad belastning på akutmottagningarna. En stor del av dessa är handledsbrott och höftfrakturer som borde ha kunnat förhindras.

När under vårdtiden

Fallen sker främst i den inledande delen av vårdtiden. Förklaringen kan vara ovana att vistas i den nya miljön, akut förvirring och dåligt allmäntillstånd [6]. Risken att falla kan snabbt ändras under vårdtiden. Det är viktigt att kontinuerligt göra bedömningar, speciellt vid förändringar i patientens status eller i miljön. Vid rehabilitering efter en höftfraktur har det visat sig att riskerna är som störst andra veckan. Patienten börjar återfå förmågan att förflytta sig själv men är fortfarande osäker på benen. Vid inflyttning i särskilt boende är risken som störst månaderna direkt efter inflyttning.

När under dygnet

Fallfrekvensen är som störst under den tid som patienterna är som aktivast det vill säga under förmiddag och eftermiddag. Det är med andra ord också under den tid som det är störst personaltäthet. En förklaring kan vara att rapporter och möten också är förlagda den tiden och patienten därmed har mindre tillsyn. Endast 10-20% av inträffade fall bevittnas av personalen [7,8]. Var tredje fall på särskilt boende sker på natten mellan kl. 21.00 och 06.00, varav hälften sker i samband med toalettbesök.

Mörker och intag av sömn- och lugnande läkemedel kan vara en orsak till fall kvällar och nätter [9]. Dålig syresättning kan vara en riskfaktor hos äldre för att falla nattetid. Sju av tio fall bland de som är 65-79 år sker dagtid medan andelen skador i åldersgruppen 80 år och äldre sker främst nattetid. Detta är viktigt att uppmärksamma när förebyggande åtgärder ska sättas in.

Var i vårdmiljön

De flesta fall på institution tycks ske inne på patientens rum och en förklaring kan vara att de flesta patienter tillbringar mesta tiden där [10]. Det är också vanligt med fall på väg till och från toaletten då patienterna går iväg själva. Risken för att falla tycks vara störst i stora toalettrum. Dålig belysning eller bländande ljus ökar också risken för fall till och från toaletten nattetid.

I ordinärt boende orsakas de flesta fall av omgivningsfaktorer. Individrelaterade faktorer i kombination med omgivningsfaktorer är vanligast inom vården. Fall som inträffar när patienter klättrar över sänggrindar eller patienter med grenbälten som välter omkull rullstolen när de försöker resa sig klassas som orsakade av omgivningsfaktorer [11].

I hemmet orsakas de flesta fall av omgivningsfaktorer.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan