När och var inträffar fall

FALLPREVENTION

När under året

Det tycks inte vara någon årstidsvariation i hur fallen fördelar sig över året i hemmet och på institution. Om man tittar på hela äldrepopulationen tycks frakturförekomsten vara betydligt högre under vintermånaderna. Varje år i samband med första halkan ses en ökad belastning på akutmottagningarna. En stor del av dessa är handledsbrott och höftfrakturer som borde ha kunnat förhindras.

När under vårdtiden

Fallen sker främst i den inledande delen av vårdtiden på institution. Förklaringen kan vara ovana att vistas i den nya miljön och att äldre patienter kan vara förvirrade under den inledande vårdtiden men också dåligt allmäntillstånd [12]. Risken att falla kan snabbt ändras under vårdtiden. Det är viktigt att kontinuerligt göra bedömningar, speciellt vid förändringar i patientens status eller i miljön. Vid rehabilitering efter en höftfraktur har det visat sig att riskerna är som störst andra veckan. Patienten börjar återfå förmågan att förflytta sig själv men är fortfarande osäker på benen. Vid inflyttning i särskilt boende är risken som störst månaderna direkt efter inflyttning.

När under dygnet

Fallfrekvensen är som störst under den tid som patienterna är som aktivast det vill säga under förmiddag och eftermiddag. Det är med andra ord också under den tid som det är störst personaltäthet. Det kan vara så att fall ofta inträffar när personaltätheten är hög men personalen då sitter upptagna på rapport eller andra möten och patienterna därmed har mindre tillsyn. Endast 10-20% av inträffade fallen bevittnas av personalen [13,14]. Vart tredje fall på särskilt boende sker på natten mellan kl. 21.00 och 06.00, varav hälften sker i samband med toalettbesök [1].

Mörker och intag av sömn- och lugnande läkemedel kan vara en orsak till fall kvällar och nätter [15]. Dålig syresättning kan vara en riskfaktor hos äldre för att falla nattetid. Sju av tio fall bland 65-79 åringar sker dagtid medan andelen skador i åldergruppen 80 år och äldre sker främst nattetid. Detta är viktigt att uppmärksamma när förebyggande åtgärder ska sättas in.

Var i vårdmiljön

De flesta fall på institution tycks ske inne på patientens rum och en förklaring kan vara att de flesta patienter tillbringar mesta tiden där [16]. Det är också vanligt med fall på väg till och från toaletten då patienterna går iväg själva. Risken för att falla tycks vara störst i stora toalettrum [1]. Dålig belysning eller bländande ljus ökar också risken för fall till och från toaletten nattetid. Rangordningen mellan övriga olycksplatser som korridor, dagrum, matsal och toalett kan variera mellan olika studier [17].

Individrelaterade faktorer är vanligare på institution eftersom patienterna i högre grad har olika funktionsnedsättningar. Samtidigt är omgivningsfaktorer som dålig belysning, hala eller blöta golv, olämplig fotbeklädnad, medpatienter som stöter omkull patienten, gånghjälpmedel, rullstolar och hjulförsedda bord vanliga orsaker till fall på institution. Fall som inträffar när patienter klättrar över sänggrindar eller fastspända patienter som välter omkull rullstolen när de försöker resa sig klassas som orsakade av omgivningsfaktorer.

I hemmet orsakas de flesta fall av omgivningsfaktorer.

Till toppen av sidan