Fallprevention

Teamarbete och ansvar

För att förebygga fall och fallskador krävs vårdteamets samlade kompetens där patient och närstående ska ingå. Det är viktigt att ansvaret fördelas för att se till att följa upp helheten kring patientens situation. Teamets samlade kompetens har stor betydelse vid fallriskutredning (för att förebygga fall) och vid fallhändelseutredning (när fall inträffat).

Ansvarsfördelning

Nedan ges exempel på ansvarsfördelning i det multiprofessionella arbetet för att förebygga fall på individnivå.

Yrkesgrupp Bedömning Åtgärd 
Undersköterska
Vårdbiträde
Bistånds-handläggare
Enhetschef 

Uppmärksammar fallrisker exempelvis miljö, syn, nedsatt rörlighet.

Undanröjer de risker som går i exempelvis miljön.

Initierar bedömning av arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, optiker.

Sjuksköterska 

Specifika omvårdnadsbehov exempelvis blodtrycksfall, medicinintag, nutrition.

Fallriskbedömning. 

Specifika omvårdnadsåtgärder exempelvis blodtrycksuppföljning, nutrition, behov av skyddsåtgärder, läkemedelsöversyn, dietistkontakt. 

Läkare

Medicinska förhållanden. 

Genomgång av fallhistorik, läkemedel, riskfaktorer och andra sjukdomar. Undersökning av neurologiska, kardiovaskulära och kognitiva besvär.

Arbetsterapeut 

Aktivitetsförmåga och kroppsfunktion.

Identifiering av risker i miljön, individens aktivitetsförmåga.

Behov av hjälpmedel. 

Aktivitet och delaktighetsträning.

Anpassning av bostads- och närmiljön.

Hjälpmedelsförskrivning. 

Fysioterapeut

Fysisk funktionsförmåga. 

Träning av exempelvis styrka, balans, förflyttning.

Förskrivning av gånghjälpmedel.

Modifierad utifrån generellt vårdprogram för hälso- och sjukvård i Sörmland, I alla fall, 2010.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan