Fallprevention

Fallprevention - Översikt

Fall och dess konsekvenser utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen. Fall orsakar skador såsom frakturer, skallskador, skador på inre organ, sårskador och i värsta fall dödsfall. Fall bör ses som ett eventuellt symtom på sjukdom eller biverkan av läkemedel till dess motsatsen är bevisad. Om patienten står på fler än tre läkemedel är det en ökad risk för fall oberoende preparat. Ju fler riskfaktorer patienten har, desto större risk för fall.

Definition - fall/fallhändelse

En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte [1]. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. 

Definition - fallskada

En fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall.

Hur vanligt är det med fall?

Fall och fallskador är i särklass den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Fallolyckor utgör två tredjedelar av alla olycksfall, vilket motsvarar 67 000 personer, var av 58 % var kvinnor och 42 % män. [2] Journalgranskning visar att fallskador inträffade vid cirka 0,7 % av granskade vårdtillfällen. Uppräknat till nationell nivå innebär det att drygt 10 000 patienter årligen drabbas. [3]

En tredjedel av personer som är 60 år och äldre faller minst en gång varje år, och efter 80 års ålder drabbas varannan person. [4] Varje år avlider cirka 1 500 personer av fallskador i Sverige [5], vilket är tre gånger så många som omkommer till följd av trafikolyckor [6]. Efter en höftfraktur ökar dödligheten inom ett år med 26% [7].

Fallförebyggande åtgärder

Generella multifaktoriella åtgärder är basen för att skapa en patientsäker miljö. Sedan måste man beakta om de patientgrupper som man vårdar har specifika behov av fallförebyggande åtgärder. Nästa nivå är att individanpassa insatserna efter den enskilda patientens behov. Det kan också inträffa akuta situationer som kräver insatser omgående för att förhindra fall och fallskador.

Den samlade forskningen visar på att flera åtgärder bör sättas in samtidigt och bör utgå från individens behov. Evidens finns för att fallprevention ger effekt i slutenvården och i äldreomsorgen. Teambaserat, multiprofessionellt och multifaktoriell individanpassad fallprevention kan ge en 30-60% reduktion av antal fall [1]. Det är svårt att föreslå generella åtgärder. Varje verksamhet måste utöver generella riktlinjer anpassa åtgärderna utifrån egna patientgrupper och vårdformer.

Bild som visar modell fallprevention åtgärder
Flödesschema för åtgärder vid fallprevention. Modifierad efter Åberg AC, Lundin-Olsson L & Rosendahl E. J Rehabil Med. 2009 Nov;41(13):1034-40.
Till toppen av sidan