Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Fallprevention

Fallprevention - Översikt

Fall och dess konsekvenser utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen. Fall orsakar skador såsom frakturer, skallskador, skador på inre organ, sårskador och i värsta fall dödsfall. Fall bör ses som ett eventuellt symtom på sjukdom eller biverkan av läkemedel till dess motsatsen är bevisad. Om patienten tar fler än tre läkemedel är det en ökad risk för fall oberoende preparat. Ju fler riskfaktorer patienten har, desto större risk för fall.

Definition - fall/fallhändelse

En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte [1]. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. 

Definition - fallskada

En fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall.

Hur vanligt är det med fall?

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och är i särklass den vanligaste skadeorsaken till inläggningar på sjukhus. Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus på grund av en fallskada. Fall är en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland svenskar över 70 år. Närmare 1000 personer över 65 år dör varje år på grund av fallolyckor.[2]

År 2014 var samhällets kostnader inom den specialiserade vården och kommunens vård och omsorg för fallolyckor mer än 10 miljarder kronor.[2]

Fallförebyggande åtgärder

Generella multifaktoriella åtgärder är basen för att skapa en patientsäker miljö. Sedan måste man beakta om de patientgrupper som man vårdar har specifika behov av fallförebyggande åtgärder. Nästa nivå är att individanpassa insatserna efter den enskilda patientens behov. Det kan också inträffa akuta situationer som kräver insatser omgående för att förhindra fall och fallskador.

Den samlade forskningen visar på att flera åtgärder bör sättas in samtidigt och bör utgå från individens behov. Evidens finns för att fallprevention ger effekt i slutenvården och i äldreomsorgen. Teambaserat, multiprofessionellt och multifaktoriell individanpassad fallprevention kan ge en 30-60% reduktion av antal fall [3]. Det är svårt att föreslå generella åtgärder. Varje verksamhet måste utöver generella riktlinjer anpassa åtgärderna utifrån egna patientgrupper och vårdformer.

Bild som visar modell fallprevention åtgärder
Flödesschema för åtgärder vid fallprevention. Modifierad efter Åberg AC, Lundin-Olsson L & Rosendahl E. J Rehabil Med. 2009 Nov;41(13):1034-40.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan